Algemene voowaarden

A. Kunstwerk: Vrij Werk, in opdracht naar voorbeelden, geïnspireerd werk als…

I. Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Kunstwerk: Vrij Werk, in opdracht naar voorbeelden, geïnspireerd werk en werk zoals afgebeeld op deze eigen website via het internet of is bezichtigd door de opdrachtgever.

1.3 Kunstenaar/ docent: Gerard W. Rietbergen, eigenaar van Gerard W. Rietbergen Kunstzaken, gevestigd te Gouda, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Gouda onder nummer : 24429982

1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken altijd deel uit van alle overeenkomsten, schriftelijk, mondeling als telefonisch, en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever, deelnemer aan workshops en exposities, cursist en de kunstenaar. Zij wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden. De lezing hiervan is immer op de website te zien en zijn voor een ieder toegankelijk.

3. De overeenkomst

3.1 Tussen de opdrachtgever en de kunstenaar wordt een koopovereenkomst afgesloten met een specificatie van het te kopen kunstwerk.

3.2 De opdrachtgever heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleurverschillen en geringe maatverschillen kunnen hebben vergeleken met gekochte kunstwerk.

II. Betaling

4. Prijsopgaven

4.1 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen in het atelier en op de website www.gerardrietbergen.nl luidden voor cursussen en teken/ en schilderworkshops of specifieke ontwerp en schilderopdrachten in euro’s en zijn inclusief 21% BTW, Voor kunstwerken zelf in euro’s en zijn inclusief 9% BTW.

5. Betaling

5.1 Betaling kan contant, wanneer dat afgesproken is. Vermelden van factuur en kenmerknummer. Helaas geen creditcard gebruik mogelijk.

5.2 Betalingen bij voorkeur per bank, iDeal of per Tikkie. Het volledige aankoopbedrag zal vóór overdracht van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld, gestort moeten zijn. NL20 INGB 0001 0621 01 tnv Gerard Rietbergen Kunstzaken / Gouda.

5.3 Bij het in gebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst of opdracht op te schorten of te beëindigen. Door geregistreerde betaling is je plaats gereserveerd voor een gewenste cursus. Bij het onverhoopt cancelen van de cursusdatum vanwege een te laag aantal deelnemers wordt het bedrag teruggestort of gebruikt voor een nieuwe gewenste datum.

5.4 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn alleen de jaartrajecten. Het aantal termijnen twee aaneengeschakelde maanden.

5.5 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.

5.6 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar. Gedeeltelijke betalingen geeft alleen recht op ander product van dezelfde waarde.

6. Aansprakelijkheid na levering

6.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

III. Diversen

7. Risico en risico-overgang

7.1 Het risico van beschadiging, het teniet gaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht van het kunstwerk. Hieronder vallen ook verzend partijen zoals PostNL.

8. Rechtsvorderingen

8.1 De opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen 2 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van de overdracht.

9. Auteursrecht

9.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden. Ook niet door het afgeven of toestaan aan fotografen en journalisten. Afspraak is vooraf contact opnemen met de kunstenaar in alle gevallen. Minimaal twee weken vooraf om akkoord te krijgen van de kunstenaar van het gemaakte werk en of een betaling te doen voor publicatierechten. Deze rechten zijn dan afgekocht, alleen voor die bewuste uitgave, niet voor nieuwe of niet besproken uitgaven.

Het aangekochte werk is uitsluitend voor eigen gebruik binnenshuis. Voor publicaties in boeken, tijdschriften, dagbladen, media en sociale media, wenskaarten, giclee´s en andere reproducties is altijd toestemming nodig van de kunstenaar conform de auteurswet gepubliceerd bij Beroepsorganisatie Kunstenaars BOK, Nederlandse Associatie Beeldend Kunstenaars NABK en Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO.

9.2 Het kunstwerk kan na verkoop ten alle tijden afgebeeld blijven op de website www.gerardrietbergen.nl,

10. Overmacht

10.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

10.3 Als de overmachttoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.

11. Overlijden kunstenaar

11.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De opdrachtgever zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.

12. Faillissement en surséance van betaling

12.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

13. Wijziging van omstandigheden

13.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst ( op tijd ) uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

B. Workshops, cursussen en exposities

I. Algemene Voorwaarden

1.Gerard W. Rietbergen Kunstzaken staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer : 24429982. Met als bedrijfsomschrijving: Vervaardigen van kunst in opdracht, het geven van workshops en cursussen voor particulieren en bedrijven, bij samenwerking en/of conflicthantering, uitvoering van organisatie en inrichting van kunst exposities.

1.1 Opdrachtgever : deelnemer en of cursist, degene die zelf of namens een bedrijf en of organisatie opdracht heeft verstrekt of een reservering heeft gedaan tot het organiseren van een workshop en /of arrangement, of zich heeft ingeschreven door betaling voor een korte cursus of langdurig jaartraject.

2. Toepasselijkheid.

2.1 Door het deelnemen aan een cursus of workshop van Gerard W. Rietbergen Kunstzaken, aanvaardt de opdrachtgever/ cursist(en) de toepassing van deze algemene voorwaarden.

2.2 Deelname aan een workshop is vrijwillig en geschiedt op eigen risico.

3. Tot standkoming en inhoud overeenkomst.

3.1 Op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch of schriftelijk en/per mail een aanbod van Gerard W. Rietbergen Kunstzaken aanvaardt, en de betaling is voldaan, komt een overeenkomst tot stand. De opdrachtgever ontvangt van Gerard W. Rietbergen Kunstzaken een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst per post of per mail.

3.2 De opdrachtgever die de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4. Aansprakelijkheid.

4.1 Gerard W. Rietbergen Kunstzaken is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, zoals gezondheid of conditie van deelnemer zelf en of familieleden vrienden en vriendinnen, kleding, overschatting van de eigen vermogens, het negeren van aanwijzingen, niet handelen volgens instructies, etc.

4.2 Ook niet voor schade aan mee gebrachte goederen van opdrachtgever die ontstaan zijn tijdens of na een workshop. Het laten staan van eigen creaties en materialen als verf en penselen en ander tekengerei, gebeurt op eigen initiatief en verantwoording van de cursist, deelnemer. Atelier het GouwePalet – de lokatie – en G.W. Rietbergen zijn voor ´het logeren´ van deze materialen nimmer aansprakelijk te stellen.

4.3 Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Gerard W. Rietbergen Kunstzaken en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen die niet in redelijkheid aan Gerard W. Rietbergen Kunstzaken kunnen worden toegerekend.

4.4 Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld door Gerard W. Rietbergen Kunstzaken voor vernielingen en / of beschadigingen die tijdens of na de workshop heeft plaatsgevonden op haar locatie teken en schilderatelier het GouwePalet.

5. Locatie

5.1 De opdrachtgever, deelnemende ( professionele en amateur ) kunstenaars en cursisten accepteren de reglementen op de locatie waar de cursus gegeven wordt of de expositie gegeven wordt en zal zich hiernaar gedragen. Kunstzaken zal de eindverantwoordelijkheid dragen voor het inrichten waarover niet kan worden gecommuniceerd.

5.2 Indien zich een calamiteit voordoet, dient de opdrachtgever zich te houden aan de aanwijzingen van Gerard W. Rietbergen Kunstzaken ter plekke.

6. Reservering Condities

6.1 Reserveren van een workshop kan schriftelijk of per e-mail. Opdrachtgever, deelnemende cursist dient een aanbetaling te doen van 50% van het afgesproken bedrag, uiterlijk twee weken voor startdatum van de workshop/cursus. 100% betaling vijf dagen voor aanvang van de cursus tenzij vooraf schriftelijk per email anders is overeengekomen.

6.2 Reservering c.q. aanmelden kan alleen door een rechtspersoon van 18 jaar of ouder.

6.3 Bij aanmelding door een vereniging, instelling of bedrijf dient een daarvoor bevoegd persoon zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden van overeenkomst. Tevens ondertekend hij-zij het daarvoor toegestuurde offerte of cursusformulier.

6.4 Bij het niet nakomen van de afgesproken aantallen op de datum zelf, is geen vermindering van kostprijs mogelijk en dient het hele bedrag te worden voldaan.

7. Betalingsvoorwaarden

Door geregistreerde betaling is je plaats gereserveerd voor een gewenste cursus. Bij het onverhoopt cancelen van de cursusdatum vanwege een te laag aantal deelnemers wordt het bedrag teruggestort of gebruikt voor een nieuwe gewenste datum.

7.1 Conform de verstrekte aanbieding en/of bevestiging van overeenkomst worden alle kosten in euro’s en inclusief BTW in rekening gebracht.

7.2 Uiterlijk 5(vijf) werkdagen voor aanvang zal de volledige betaling voldaan moeten zijn, waarna de aanmelding pas definitief is.

7.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald heeft, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Gerard W. Rietbergen Kunstzaken is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en volledige nakoming te vorderen. Gerard W. Rietbergen Kunstzaken is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst gemaakte onkosten.

7.4 Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij.

8. Vakanties, annulering, wijziging

8.1. In de (door de overheid vastgestelde) schoolvakanties en op erkende feestdagen, worden er geen cursussen en/of workshops gegeven. 
Gerard W. Rietbergen Kunstzaken heeft het recht om daar extra vakantieperiodes aan toe te voegen. Hierover zullen cursisten en deelnemers tijdig worden geïnformeerd.
In overleg met docent, cursisten en deelnemers kunnen vakantieperiodes en/of vrije dagen vervallen. Hierover zullen cursisten en deelnemers tijdig worden geïnformeerd.

8.2 Indien door overmacht de uitvoering door Gerard W. Rietbergen Kunstzaken niet kan plaatsvinden, zal Gerard W. Rietbergen Kunstzaken de opdrachtgever, deelnemende cursisten hiervan onverwijld in kennis stellen.

8.3 In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en/of termijn worden bepaald. De opdrachtgever is niet verplicht tot deelname aan deze volgende workshop en krijgt in dat geval zijn/haar aanbetaling teruggestort.

8.4 Gerard W. Rietbergen Kunstzaken behoudt zich het recht voor om het programma, workshop, cursus inhoudelijk te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen. Bijvoorbeeld de uitdrukkelijke wens van de betalende deelnemende cursist, deelnemers, directie en of raad van bestuur die tijdens de uitvoering nieuwe wensen heeft.

8.5 Gerard W. Rietbergen Kunstzaken behoudt het recht om de prijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte of wijziging van cursus, workshop, activiteit, arrangement. Eventuele meerkosten die worden gemaakt tijdens de workshop door de opdrachtgever worden overlegd en doorberekend. Bijvoorbeeld de kosten voor inlijsten, passe-partout snijden, ophangdraad en oogjes, afleverkosten, transportkosten, vernis aanbrengen, verlichting en ophangen ter plaatse hebben vaak externe en formaat afhankelijke tarieven door derden. Hiervoor is ten alle tijden een getekende offerte noodzakelijk.

8.6 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk en tijdig te geschieden. Bij annulering tot 5 werkdagen wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Annulering binnen 5 werkdagen voor aanvangsdatum dient 100% van de overeengekomen prijs te worden betaald en al betaald te zijn.

9. Werkmateriaal

9.1 Er wordt geen garantie verstrekt door Gerard W. Rietbergen Kunstzaken op de zelfgemaakte werkstukken en gekochte materialen.

9.2 De getoonde voorbeelden zijn onder voorbehoud en hangt af van de beschikbaarheid van materialen c.q. producten.

C. Uitleen van kunstwerken.

I. Algemene Voorwaarden

1. Uitleen aan particulieren.

1.1 Een particulier heeft 6 maanden, een half jaar een kunstwerk in bruikleen, tegen een vergoeding van 25% van de verkoopprijs. Dit bedrag wordt verrekend bij aankoop na een half jaar. Het doek blijft echter in de verkoop en dus op de website staan en kan tussentijds verkocht worden voor het gehele bedrag. Betreffende particulier heeft wel als eerste recht op koop. Deze kan zo nodig een ander werk uitzoeken om de zes maanden vol te maken. Er wordt een evenredig bedrag teruggestort. Alleen doeken vanaf 1.000,- euro komen hiervoor in aanmerking.

2. Uitleen aan een kunstuitleen en bedrijven.

2.1 De uitleen geschiedt onder voorwaarden die gezamenlijk zijn afgesproken.

2.2 De kunstwerken van de deelnemende amateur of professionele kunstenaar worden aangeboden aan de kunstuitleen met de bedoeling deze tentoon te stellen en voor de verkoop aan te bieden. De kunstenaar en de uitleen zullen samen de volgende voorwaarden op papier zetten:

*De vormgeving van de dienst. De wensen van de kunstenaar

*Op voorhand bespreken en betalen van de dienst.

*Bij verkoop bespreken welk percentage voor beide partijen.

*Inzichtelijk maken hoe het bedrijf en Kunstzaken verzekerd zijn. Tevens het transport, de duur van transport, inclusief de verpakkingsmaterialen naar en van de Galerie, Expositieruimte en of ateliers. Tot aan de voordeur van de nieuwe ( tijdelijke ) eigenaar.V

06 47 35 06 98